Privacyverklaring van MI-Communicatie

MI-Communicatie, gevestigd in Dalfsen en geregistreerd onder nummer bij 58625461 bij Kamer van Koophandel in Zwolle op 01 september 2013, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Miranda de Vogel is verantwoordelijke Gegevensbescherming bij MI-Communicatie en is bereikbaar via onderstaande mailadres/ telefoonnummer.

Verwerken van persoonsgegevens

MI-Communicatie verwerkt uw persoonsgegevens in opdracht van haar opdrachtgevers.
Onze opdrachtgevers geven ons opdracht om u te informeren over de diensten en/of goederen die zij aanbieden (telefonische acquisitie). Wij ontvangen van onze opdrachtgegevens uw bedrijfsgegevens. Aanvullende (persoons)gegevens ontvangen wij doordat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Met onze diensten hebben wij niet de intentie gevoelige persoonsgegevens te registreren of te verzamelen die kunnen leiden tot persoonlijk schade van medewerkers van de bedrijven waarmee wij contact hebben.

Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken

MI-Communicatie verwerkt uw persoonsgegevens met als doel uw bedrijf te informeren over de diensten en/of goederen die onze opdrachtgevers aanbieden (telefonische acquisitie).

Geautomatiseerde besluitvorming

MI-Communicatie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van MI-Communicatie) tussen zit.

MI-Communicatie gebruikt het CRM-computersysteem LeadDesk om de contacten met betreffende bedrijven te registreren. www.leaddesk.com/nl/

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De geregistreerde gegevens bewaart MI-Communicatie zolang de opdracht loopt. Na het afronden van de opdracht worden de gegevens verwijderd door MI-Communicatie uit het CRM-systeem LeadDesk.

Delen van persoonsgegevens met derden

De contactgegevens worden tijdens en aan het eind van de opdracht gedeeld met de verantwoordelijke opdrachtgever. MI-Communicatie zal deze gegevens nooit verstrekken of verkopen aan een andere opdrachtgever.

Cookies

www.mi-communicatie.nl maakt geen gebruik van cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door MI-Communicatie en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken, in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar miranda@mi-communicatie.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

MI-Communicatie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via miranda@mi-communicatie.nl.

Welke gegevens wij registreren:

Bedrijfsgegevens:

- Bedrijfsnaam
- Vestigingsgegevens
- Telefoonnummer
- Website
- Email

Gegevens contactpersoon:

- Voor- en/of achternaam
- Geslacht
- Functie
- Telefoonnummer
- E-mailadres

Wij bellen u om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. Wij sturen u geen ongevraagde mail. Wij sturen u enkel en alleen gerichte informatie als wij dit uitdrukkelijk met u of één van uw collega’s hebben afgesproken.

MI-Communicatie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

MI-Communicatie verkoopt uw gegevens nooit aan derden. MI-Communicatie verstrekt uw gegevens uitsluitend aan verantwoordelijke opdrachtgever indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met onze opdrachtgevers.
Met onze opdrachtgevers sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens voor de periode dat wij aan de betreffende opdracht werken.

Contactgegevens

MI-Communicatie

Postadres:
Plaatskamp 2

7721 WS  Dalfsen