AVG - Algemene Verordering Gegevensbescherming

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR).

Wat verandert er?

De AVG zorgt onder meer voor:

* versterking en uitbreiding van privacyrechten;

* meer verantwoordelijkheden voor organisaties;

* dezelfde, stevige bevoegdheden voor alle Europese privacytoezichthouders, zoals de bevoegdheid om boetes tot 20 miljoen euro op te leggen.

Voor een overzicht van belangrijke wijzigingen voor organisaties, zie: de AVG in een notendop.

Overgangsperiode tussen Wbp en AVG
Op 4 mei 2016 is de AVG gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie. De AVG is 20 dagen na deze publicatie in werking getreden. Maar de AVG is pas vanaf 25 mei 2018 van toepassing. Er zit dus een periode van 2 jaar tussen de inwerkingtreding van de AVG en het moment dat deze daadwerkelijk van toepassing is. Deze tijd is nodig om organisaties en toezichthouders zich goed te laten voorbereiden op de AVG. Let op: tijdens deze 2 jaar geldt in Nederland nog steeds de Wbp.

Bron: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/algemene-informatie-avg#publications

In het kort komt het erop neer dat verzamelde persoonsgegevens (naam, emailadres, mobiele nummer) alleen voor het doel gebruikt mogen worden waarvoor ze verzameld zijn. Tevens mogen persoonsgegevens niet zomaar gebruikt worden. Bellen naar bedrijven en vragen naar de juiste persoon mag wél, maar via een website een direct nummer of een emailadres van een bepaalde functionaris gebruiken (ook al staat deze op de website of op LinkedIn) en ongevraagd informatie sturen mag niet. Tenzij deze persoon persoonlijk toestemming heeft gegeven om deze gegevens te gebruiken om hem/haar te benaderen. Bellen naar een algemeen nummer en vervolgens naar de juiste persoon vragen, wat veelal bij koude acquisitie aan de orde is, mag dus wél!

Aangezien wij het belangrijk vinden dat gegevens niet op een verkeerde manier of voor een ander doel worden gebruikt, zullen wij geen contactgegevens, verzameld voor een bepaalde opdrachtgever, gebruiken voor het benaderen in opdracht van een andere opdrachtgever.
Alle verkregen contactgegevens worden verwerkt in ons CRM-systeem bij de juiste opdrachtgever en worden dus niet gebruikt voor andere opdrachtgevers.
Na het afronden ontvangt de opdrachtgever de lijst met verkregen gegevens, aangezien de gegevens specifiek voor die opdracht zijn verkregen.
Wij zullen geen gegevens/ lijsten van de ene opdrachtgever verschaffen aan een andere opdrachtgever.

Op de subpagina's hebben wij ons privacy statement en verwerkersovereenkomst geplaatst.


Het team van MI-Communicatie is bekend met de nieuwe AVG en zullen geen gegevens voor andere doeleinden gebruiken dan waarvoor deze verkregen zijn.